Saka: Punca dan Solusi

Tak tau nak takut ke nak ketawa ke nak marah…